Contactpersoon:

Mevrouw Erna Elzinga, Utgong 28, Beetsterzwaag. Mobiel 06 1251 6272

..............................................

Reglement Begraafplaats 

Protestantse Gemeente

Beetsterzwaag – Olterterp “ Via Pacis”

Reglement voor het beheer en instandhouding van de kerkelijke begraafplaats van de

Protestantse GemeenteBeetsterzwaag - Olterterp “Via Pacis”

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1: begripsomschrijvingen

1. Dit reglement verstaat onder:

 Administrateur: degene die door het College van Kerkrentmeesters (hierna te noemen CvK) is aangewezen voor het verzorgen van de administratie van de begraafplaatsen.

 Beheerder: degene die door het CvK belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem of haar vervangt.

 Graven met uitsluitend recht(particulier graf): een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven of begraven houden van lijken

  • het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen

  • het doen verstrooien van as

Urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

Asbus: een bus ter berging van de as van een overledene

Grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting

Gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken

Graf(rust)termijn: de termijn gedurende welke men krachtens uitsluitend recht een lijk

begraven mag houden, een asbus bijgezet mag houden en as mag bewaren

Rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particulier urnengraf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

Uitsluitend recht: het recht om gedurende een (on)bepaalde periode één of meer lijken in het graf te doen begraven en/of bijgraven te houden, één of meer asbussen in het graf te doen bijzetten of bijgezet te houden en as in het graf te verstrooien of te bewaren.

 Grafrechten: de vergoeding voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats 

Artikel 2: Beheer

Het beheer van de kerkelijke begraafplaats berust bij de Protestantse Gemeente Beetsterzwaag – Olterterp “Via Pacis”, vertegenwoordigd door het CvK.

Het CvK wijst een beheerder aan die de dagelijkse leiding over de begraafplaatsen heeft.

 Artikel 3: Administratie

De administratie van de begraafplaats wordt gevoerd door het CvK of door een door het CvK aangewezen administrateur(s).

Bij de registratie van persoonsgegevens worden de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen.

Het adres van de administratie: Protestantse Gemeente Beetsterzwaag – Olterterp “Via Pacis”, afd. Begraafplaatsen, p/a Utgong 28, 9244HD Beetsterzwaag

 Artikel 4: Register

 4.1.Het CvK of de door haar aangewezen administrateur houdt een register bij van alle op de begraafplaats begraven lijken en bijgezette asbussen, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven of bijgezet zijn en een plattegrond van de begraafplaats.

Aangetekend worden de namen van de rechthebbende op graven, naam en geboortedatum van de overledene en de datum van begraven. In het register worden ook aangetekend de door het CvK reeds uitgegeven, maar nog niet gebruikte graven.

Het register en de plattegrond zijn openbaar en worden in tweevoud bijgehouden.

4.2. Daarnaast wordt een geautomatiseerde administratie bijgehouden waarin opgenomen de naam van rechthebbenden op graven, het nummer van het betreffende graf . Ook wordt hierin vermeld de periode van uitsluitend recht van garfuitgifte en wanneer de afkoopperiode van grafrechten eindigt

 HOOFDSTUK 2: Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

 Artikel 5: Openstelling begraafplaatsen

 5.1. De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van één uur na zonsopgang tot zonsondergang. Het CvK maakt deze tijden openbaar bekend.

Kinderen beneden 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene.

5.2. Ter handhaving van rust en orde op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

5.3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis.

5.4. Het is niet toegestaan honden op de begraafplaats toe te laten.

 Artikel 6: Ordemaatregelen

 6.1. Het is steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van of namens het CvK, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen op de begraafplaats te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven.

Behalve de door het CvK aangewezen grafdelver of diens vervanger, mag niemand op de begraafplaats zonder toestemming een graf delven.

6.2. Het is verboden zonder noodzaak over de graven te lopen, beplantingen te beschadigen of bloemen te plukken.

6.3. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

6.4. Degenen die het in het tweede lid vermelde verbod overtreden of zich niet houden aan de in het lid bedoelde aanwijzingen, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.

6.5.Door het CvK wordt een grafdelver aangewezen en voorzien van een instructie, zulks met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 7: Dodenherdenkingen, plechtigheden, manifestaties e.d.

 7.1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats moeten vijf dagen van te voren worden gemeld aan het CvK, of diens vertegenwoordigers, onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden.

7.2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in lid 7.1 moeten zich in het belang van orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van het CvK of diens vertegenwoordigers.

7.3. Bijeenkomsten op de begraafplaats, die het karakter van een openbare manifestatie hebben of naar het oordeel van het CvK zullen hebben, kunnen door het CvK worden verboden.

Artikel 8: Opgraven en ruimen

8.1. Het opgraven van lijken en het ruimen van graven gebeurt door daartoe aangewezen professionele personen c.q. gecertificeerde bedrijven.

8.2. Andere personen is het niet geoorloofd daarbij aanwezig te zijn behoudens schriftelijke toestemming van de beheerder. De beheerder en de eigenaar van de begraafplaats zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die mocht opkomen aan personen die ter bijwoning van het opgraven van lijken of het ruimen van graven op de begraafplaats aanwezig zijn.

HOOFDSTUK 3: Voorschriften voor lijkbezorging

 Artikel 9: Kennisgeving begraven, asbezorging, openen en sluiten van het graf

 9.1. Degene, die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk 12 uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

9.2. De kist, dan wel het omhulsel en de asbus of urn moeten zijn voorzien van een duurzaam registratienummer dat correspondeert met het nummer, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de naam, de datum van geboorte en overlijden van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat, nadat is vastgesteld dat het document betrekking heeft op het lijk.

9.3. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat de beheerder van de begraafplaats heeft vastgesteld dat het op de kist of het omhulsel vermelde registratienummer overeenkomt met het nummer vermeld op het document als genoemd onder 2.

9.4. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door een door het CvK aangewezen grafdelver, op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder.

De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten als zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geld voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

 Artikel 10: Over te leggen stukken

 10.1. Begraving mag slechts geschieden als degene die doet begraven of as bezorgen in het bezit is van een geldig grafbewijs, dit ter beoordeling van de administrateur. Tevens dient van tevoren het verlof tot begraven of de bezorging van as te zijn overgelegd aan de beheerder.

10.2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaats vinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.(zie artikel 15)

10.3. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum termijn van 10 jaren afloopt, kan alleen plaats vinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijk grafrusttermijn van 10 jaren. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door één van de andere personen, genoemd in artikel 15, lid 2.

10.4. De beheerder onderzoekt of de overlegde stukken juist en volledig zijn.

 Artikel 11: Tijden van begraven en asbezorging

 11.1. Op zondagen, christelijke of algemene erkende feestdagen, wordt geen gelegenheid gegeven tot begraven en bezorgen van as, tenzij de burgemeester een van de normale afwijkende termijn voor begraving of crematie heeft vastgesteld of het CvK hiervoor toestemming heeft verleend.

11.2. Op de overige dagen zijn de tijden van begraven en het bezorgen van as:

   - op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur

   - op zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur

Het CvK kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

HOOFDSTUK 4: De graven

 Artikel 12: Soorten graven en termijnen

 12.1. De begraafplaats kent alleen particuliere graven.

12.2. Het CvK bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen van as in (niet op) de particuliere graven kunnen plaatsvinden.

12.3 Het CvK bepaalt de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven.

Deze uitgifteduur bedraagt , ter keuze van de aanvrager, 20 of 30 jaren.

De afmetingen: Graf, één diep: 245 cl lang x 90 cm breed x 130 cm diep

Urnengraf: 65 cm lang x 65 cm breed x 95 cm diep. 

Artikel 13: Particuliere graven

13.1. Een uitsluitend recht op een particulier graf kan alleen schriftelijk worden bevestigd Door of namens het CvK wordt een akte van grafuitgifte opgemaakt, het grafbewijs.

13.2. In de akte van de grafuitgifte wordt vermeld welk graf is uitgegeven en voor welke termijn. Tevens worden de naam en het adres van de rechthebbende en de datum van uitgifte vermeld.

13.3. De rechthebbende op het graf ontvangt een exemplaar van de akte van grafuitgifte.

13.4. De rechthebbende heeft de plicht de beheerder tijdig op de hoogte te brengen van een verandering van zijn adres en woonplaats.

 Artikel 14: Verlenging termijn particulier graf

 14.1. De rechthebbende van een particulier graf waarop een uitsluitend recht is gevestigd voor een bepaalde tijd kan verzoeken deze termijn te verlengen. Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt verlengd mits het verzoek gedaan is binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn. De verlenging geschiedt voor een termijn van 10 jaren tegen de dan geldende voorwaarden en tarieven.

14.2. Het CvK doet binnen een jaar na aanvang van de termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzocht aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is of redelijkerwijze bekend kan zijn, schriftelijke mededeling van het verstrijken van de termijnen van het bepaalde in lid 1.

14.3. Als niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling, bedoeld in lid 2, om verlenging van het recht is verzocht, maakt het CvK de mededeling bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats. De aankondiging blijft beschikbaar tot het einde van de periode waarvoor het recht op een eigen graf was gevestigd.  

Vervolgens vervalt het recht aan de Protestantse Gemeente Beetsterzwaag- Olterterp “Via Pacis”

Artikel 15: Overschrijving van verleende rechten

15. 1. Het uitsluitend recht op een graf resp. urnenplaats kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende worden overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van anderen dan de hiervoor bedoelde, is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, zulks ter beoordeling van het CvK.

15.2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, mits het verzoek hiertoe schriftelijk wordt gedaan binnen twee jaar na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving ten name van anderen, is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, zulks ter beoordeling van het CvK.

15.3.Als binnen de in lid 2 gestelde termijn geen verzoek tot overschrijving is gedaan, vervalt het recht aan de Protestantse Gemeente Beetserzwaag – Olterterp“Via Pacis” .

Artikel 16: Overboeking

16.1. Van iedere overboeking van het recht op een graf wordt aantekening gehouden in het in artikel 4 genoemde register.

16.2. De rechthebbende krijgt een bewijs van overschrijving

.

 Artikel 17: Grafkelder

 17.1 Het is niet toegestaan om grafkelders op de begraafplaats aan te brengen.

 Artikel 18: Afstand doen van graven en urnenplaatsen

18.1. Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen van zijn recht ten behoeve van het CvK. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet het CvK of namens haar, schriftelijke mededeling aan de rechthebbende.

18.2. Bij het niet betalen van verschuldigde rechten binnen een termijn van 3 maanden, nadat de rechthebbende daartoe bij een aangetekend schrijven is aangemaand, kan het recht tot begraven vervallen worden verklaard.

 HOOFDSTUK 5: Grafbedekkingen

 Artikel 19: Toestemming grafbedekking

19. 1. Voor het hebben van een grafbedekking is voorafgaande, schriftelijke toestemming nodig van het CvK.

19.2 Per graf mag slechts 1 grafplaat worden geplaatst, bij een dubbel graf 2 grafplaten. Op het graf is het toegestaan om liggende herinneringsplaten te plaatsen met de maximale afmetingen van 65 x 65 cm    

19.3. Het CvK kan de toestemming weigeren indien:

a. niet voldaan wordt aan de eventueel door hen vastgestelde nadere regels

b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats

c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is

d.de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is

e.de grafbedekking voorzien is van uitsteeksels, scherpe punten en of randen, die letsel aan derden kunnen veroorzaken

Een en ander te bepalen door het CvK.

19.4 Het CvK zal de toestemming weigeren indien:

   - de grafbedekking geen staande gedenksteen betreft

   - de gedenksteen hoger is dan 120 cm boven maaiveld

   - de gedenksteen een horizontale, liggende vorm heeft

   - de grafbedekking uit hekwerken bestaat

19.5. Toestemming voor het hebben van een gedenkteken moet worden aangevraagd door en wordt gesteld op naam van de rechthebbende op de grafruimte. Bij overschrijving van dat recht wordt de als dan ingeschreven rechthebbende beschouwd als de houder van de toestemming.

19.6. Voor het aanbrengen van een gedenkteken is een door het CvK vastgesteld plaatsingsrecht verschuldigd.

Artikel 20: Grafbeplanting

 Niet-blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door, of in opdracht van, degene die belast is met de dagelijkse leiding op de begraafplaats worden  verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, worden verwijderd.

Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien daartoe door of namens de rechthebbende tevoren een mondeling of schriftelijk verzoek is gedaan bij de beheerder. Kunstbloemen zijn niet toegestaan.

 Artikel 21: Verwijderen van grafbedekking

21. 1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de graftermijn door het CvK worden verwijderd.

21.2. Ingeval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een particulier graf, kan het CvK, voor zover de plicht van onderhoud van de grafbedekking niet bij hem ligt, deze verwaarlozing in een schriftelijke verklaring vastleggen en toezenden aan rechthebbende.

Rechthebbende  dient binnen één jaar na ontvangst daarvan in het onderhoud te voorzien

21.3. Indien de ontvangst van de verklaring, als genoemd in lid 2, niet bevestigd wordt, maakt het CvK de verklaring bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, gedurende een periode van twee jaar dan wel tot dat in die periode in het onderhoud is voorzien.

21.4. Wanneer toepassing is gegeven aan het gestelde in de hiervoor genoemde leden 2 en 3 en niet alsnog in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf op het moment dat de periode van één dan wel twee jaar, bedoeld in de hiervoor genoemde  leden 2 en 3, is verstreken.

21.5. Als het recht op een graf nog geen twintig jaar is gevestigd op het moment dat de periode, bedoeld in lid 3, is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat de periode van twintig jaar is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien. Indien niet voordien in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf zodra de termijn van twintig jaar is verstreken.

21.6. De grafbedekking vervalt aan het CvK als de grafbedekking niet binnen drie maanden nadat deze van het graf is verwijderd,

        is afgehaald.  

21.7. De kosten van verwijdering zijn voor  rekening van de rechthebbende.

 HOOFDSTUK 6: Onderhoud

 Artikel 22: Te heffen rechten en algemeen onderhoud door het CvK; het grafrecht

 22.1. Ten einde de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaats en de graven, waarin door het CvK wordt voorzien, te dekken, worden rechten(het grafrecht) geheven volgens de bij dit beheersreglement behorende tarievenlijst, die jaarlijks kan worden herzien.

22.2. Het CvK belast zich met het onderhoud van de begraafplaats, waaronder wordt verstaan het onderhoud aan gebouwen en paden, het maaien van het gras, het verzorgen van de algemene beplanting en de watergangen e.d.

22.3. Het onderhoud van de grafbedekking komt ten laste van de rechthebbende, tenzij dit bij schriftelijke overeenkomst voor een bepaalde tijd door het CvK is overgenomen. Dit onderhoud betreft alleen:

a. snoeien van de blijvende grafbedekking

b. het schoonhouden van gedenktekens en het opnieuw stellen na verzakking van gedenktekens, voorzover dit niet als steenhouwerwerkzaamheden is aan te merken.

22.4. Het CvK accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt.

Artikel 23: Onderhoud door de rechthebbende

23. 1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, waaronder wordt verstaan het meer dan algemene onderhoud als bedoeld in artikel 22 lid 3, zoals steenhouwerwerkzaamheden (herstel en vernieuwing) onderhoud aan hekwerken en afscheidingen e.d. en het kleuren en bijwerken van opschriften en het verzorgen van graftuintjes en niet blijvende grafbeplanting.

23.2. Schade aan de grafbedekking als bedoeld in artikel 22 lid 4 komt voor rekening van de rechthebbende.

23.3. Indien rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, en daardoor een risico ontstaat van schade aan derden, kan het CvK, met inachtneming van het gestelde in lid 4, de grafbedekking geheel of gedeeltelijk doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna, met in achtneming van het bepaalde in lid 4, aan het CvK, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

23.4. Tenzij sprake is van een acuut risico, zulks uitsluitend ter beoordeling van het CvK,  vindt de verwijdering niet plaats dan nadat drie maanden zijn verstreken nadat  de rechthebbende  per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst is aangemaand tot onderhoud of herstel van de grafbedekking. Als het adres van de rechthebbende niet meer bij de burgerlijke gemeente bekend is, vindt de vermelde aanmaning plaats op het mededelingenbord van de begraafplaats. Bij het graf wordt een verwijzing naar deze aanmaning aangebracht.

23.5. Onderhoudswerkzaamheden door steenhouwerijen of derden in het algemeen, behoren van te voren bij de beheerder te worden gemeld.

 HOOFDSTUK 7: Ruiming van graven

 Artikel 24

 24.1. Met inachtneming van de bepalingen in de Wet op de lijkbezorging en de bepaling gesteld in dit reglement kan de beheerder graven doen ruimen. Ruimen van graven waarop een uitsluitend recht ligt kan niet, dan met toestemming van de rechthebbende op dat graf.

24.2. Het voornemen van de beheerder om een graf te ruimen wordt gedurende tenminste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden op een bij het te ruimen graf geplaatst bordje ter kennis van de belanghebbende gebracht, tenzij het adres van de rechthebbende op het graf aan hem bekend is. In dat geval wordt aan de rechthebbende tenminste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming schriftelijk mededeling gedaan.

24.3. De bij de ruiming van het graf nog aanwezigen overblijfselen van lijken worden begraven en de as wordt verstrooid op een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats

HOOFDSTUK 8: In stand te houden historische graven en opvallende grafbedekkingen

 Artikel 25: Lijst

25.1. Het CvK houdt een lijst bij van graven die van historische en/of culturele betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

25.2. Alvorens tot ruiming van graven over te gaan onderzoekt het CvK of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

25.3. Het CvK beslist in overleg met de kerkenraad over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid genoemde lijst staan.

HOOFDSTUK 9: Klachten

 Artikel 26 Schriftelijke klacht

 26.1. Rechthebbenden en andere bij de begraafplaats belanghebbende personen en leden van de Protestantse gemeente Beetstrezwaag –Olterterp “Via Pacis”. kunnen omtrent feitelijke handelingen of het nalaten daarvan betreffende de begraafplaats bij het CvK een schriftelijke klacht indienen.

26.2. Het CvK beslist binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. Het CvK kan deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen.

26.3. Het CvK brengt de beslissing omtrent de klacht terstond schriftelijk ter kennis van de klager.

HOOFDSTUK 10: Overgangsbepalingen en slotbepalingen

 Artikel 27: Situatie voor dit reglement

 Het recht op een particulier graf, verleend voor het in werking treden van dit reglement, wordt geacht een uitsluitend recht op een graf in de zin van de Wet op de lijkbezorging te zijn.

 Artikel 28: Overschrijving van uitsluitend recht.

In afwijking van het bepaalde in artikel 15, lid 2 van dit reglement, kan het uitsluitende recht op een graf, uitgegeven voor onbepaalde tijd voor de inwerkingtreding van dit reglement, worden overgeschreven op naam van de echtgen(o)t(e) of levenspartner dan wel bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van de rechthebbende.

Het uitsluitende recht op het aldus overgeschreven graf wordt voor 20 jaren vanaf de datum van overschrijving verleend.

De nieuwe rechthebbende is voor deze overschrijving het alsdan daarvoor geldende bedrag voor overschrijving verschuldigd,

Hij of zij behoeft geen bedrag te betalen voor het uitsluitende recht tot begraven voor twintig jaren.

Het CvK zal – zo zij het adres van één van de eventuele nieuwe rechthebbende kent- deze eventuele rechthebbende bij brief van voormelde mogelijkheid in kennis stellen met de vermelding, dat een verzoek terzake moet worden ingediend bij het CvK binnen drie maanden na verzending van genoemde brief. Is geen adres bekend bij het CvK dan wordt op een bij het betreffende graf te plaatsen bordje door het CvK bekend gemaakt dat de voormelde mogelijkheid tot overschrijving zich voordoet, wederom met de toevoeging dat een verzoek terzake moet worden ingediend binnen drie maanden na het plaatsen van het bordje. Deze datum van plaatsing wordt op het informatiebord vermeld.

Als binnen de hiervoor genoemde termijn van drie maanden zich meerder gegadigden voor overschrijving zich melden dan beslist het CvK op wiens naam de overschrijving zal plaats vinden.

Als binnen de hervoor gestelde termijn van drie maanden geen verzoek tot overschrijving is gedaan vervalt het recht aan het CvK.

 Artikel 29: Verschil van mening en wijziging reglement

29.1. Ingeval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het CvK.

29.2. Wijziging van dit reglement kan plaats vinden door het CvK.

29.3. Dit reglement treedt in werking op 2 maart 2015

Alsdan vervallen de voordien bestaande voorschriften en bepalingen op dit gebied, behoudens eerbiediging van rechten, verkregen voor de inwerkingtreding van dit reglement.

Alsdus vastgesteld op  2 maart 2015.

Namens de protestantse gemeente Beetsterzwaag – Olterterp “Via Pacis”.

Het College van Kerkrentmeesters,

 K.Bakker, voorzitter                                     J.H. de Jong, secretaris

...............................................................................................................................................................

 Tarievenlijst 2019 Kerkelijke Begraafplaats te Beetsterzwaag     
behorende bij artikel 22 van het plaatselijk reglement    
    
    
Verlenen van rechten.    
1. Voor het verlenen van uitsluitend recht op een particulier graf:    
      voor een periode van 20 jaren    1.681,00
      voor een periode van 30 jaren    2.449,00
2. voor het verlengen van uitsluitend recht als bedoeld in punt 1.1 met 10 jaren,    1.112,00
    
Begraven, herbegraven of opgraven    
1.voor het begraven van een kind beneden 12 jaar    224,50
2.voor het begraven van een persoon van 12 jaar en ouder    447,00
3. voor het opgraven of herbegraven van een persoon, ongeacht leeftijd    2.441,00
4. voor het plaatsen van een asbus in een graf of het verstrooien van de as    343,00
Alle onder 2 genoemde bedragen worden verhoogd met administratiekosten    31,50
n.b. voor het begraven op buitengewone uren (niet zijnde uren op werkdagen tussen     
9 en 17 uur) wordt het hierboven onder 2 genoemde recht verhoogd met 75%    
    
Grafkelders, graven, grafbedekking en onderhoud.    
(opnieuw) plaatsen van een (nieuw, vernieuwd of gewijzigd) grafmonument:    
       een enkele grafruimte    39,25
       een dubbele grafruimte    59,75
Voor het door of vanwege het college van kerkrentmeesters onderhouden en     
schoonmaken van op of bij een graf geplaatste gedenkteken(s), hekwerk(en),    
beplanting enzovoort:    
       staande/liggende letterplaat                                                             vanaf    51,50
       zerk (zonder belettering)                                                                  vanaf    26,75
       rand om graf (incl. beplanting of marmer- of grintvulling)                 vanaf    51,50
Grafkelders zijn niet toegestaan, behalve bijzetting fam. v. Harinxma thoe Slooten  
   

Grafrecht: Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats, als bedoeld in artikel 22,lid 2    
     18,00
    
Overboeken van uitsluitend recht.    
Voor het overboeken van het uitsluitend recht van begraven als bedoeld in lid 1.1    
en het plaatsen van een urn als bedoeld in lid 1.2, op naam van een ander in het     
daartoe bestemde register, per graf of urn    15,00
    
Overige heffingen.    
Bij het afstand doen van het grafrecht of dit grafrecht terug geven aan het college    
van kerkrentmeesters wordt een recht geheven in overleg met de rechthebbende.    
    
Gebruik Honor bekisting, looproosters en touwen (Olterterp) per keer    100,00
    
reductie op tarieven voor (oud) gemeenteleden, zie bijlage    
    
Aldus vastgesteld door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse    
Kerk te Beetsterzwaag /Olterterp op  7 februari  2019    
    
voorzitter:  dhr. J. Faber                                            secretaris:   dhr. J. H. de Jong
   

 

...................................................................................................................................................................

Bijlage tarievenlijst Kerkelijke Begraafplaats te Beetsterzwaag

Te verlenen reductie op de tarieven voor (oud) gemeenteleden van de protestantse gemeente Beetsterzwaag – Olterterp “ Via Pacis”.

Op de tarieven genoemd onder 1 wordt een korting verleend van 25% aan (oud) gemeenteleden die:

  • zij die als lid staan ingeschreven bij de protestantse gemeente Beetsterzwaag – Olterterp “Via Pacis” en zij die met een lid gehuwd/partner waren;

  • oud leden die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de gemeente behoorden.

  • oud leden en hun partners die tijdens hun lidmaatschap van de gemeente schriftelijk hebben aangegeven dat zij op de begraafplaats begraven willen worden

  • leden van de gemeente en hun partners die tijdens hun leven al een graf aanschaffen.

    Het CvK kan kan hier in uitzonderlijke gevallen van afwijken