Verband tussen de PKN en onze gemeente Via Pacis

Onze gemeente Via Pacis is één van de 1572 gemeenten die samen de PKN vormen. De PKN is nog betrekkelijk jong : op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze gemeente maakt binnen dat grotere verband deel uit van de classis Friesland. De PKN is op haar beurt weer deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Ze wil een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Mensen komen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde wil ook zeggen dat we als kerkgemeenschap betrokken willen zijn bij wat er in ons dorp gebeurt maar ook in de wereld ver daarbuiten. In ons vieren, ons spreken en ons handelen belijden we, in elke tijd en in elke situatie opnieuw, dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Onze gemeente roept op om mee te gaan op de weg van de vrede. We stimuleren onze leden om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven om daar geloof vorm te geven.  Zo delen wij niet alleen de gaven van onze eigen gemeente maar ook die van de wereldwijde kerk. We krijgen  steun bij ons werk van de landelijke kerk maar is zelfstandig in de manier waarop ze dat in Beetsterzwaag wil vormgeven.

De PKN verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst in geloofsbelijdenis, kerkorde en in een visienota. De kerken praten samen over de toekomst van de PKN in een kerkvergadering die Synode wordt genoemd.  Daar worden ook de besluiten genomen waar de individuele kerken mee op pad gaan. Kerken kunnen immers van elkaar leren hoe je bijvoorbeeld jongeren bij de kerk betrekt of hoe je de diaconaal bezig kunt zijn in je eigen omgeving maar ook ver daar buiten. De PKN beschikt in het dienstencentrum in Utrecht over professionals die de afzonderlijke kerken advies kunnen geven op allerlei gebied. Daarom is het fijn dat we bij een groter verband van kerken horen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Protestantse Kerk https://www.protestantsekerk.nl